Passionated about knowledge

whoami

        .:^^~^~~^^:::..
       :~~!7777!!!!!!77!!~^^^.
      ^!7?77777!7!!77!!!!!!!!!!~~^.
     ^777?J?YJ????77!!!!!!7!!!!!!!!!~.
    :?Y?YPGGPGGGGPPPYYJJ?7!!!!!!7!!~~!!~:
   :JYYPP55YJ?7??777!77?YYY?77!!!!!!!!!!!~.
   :YJYYYJ7??7!!!!!!~~~~~~~7JYYJ!!!!!!!!!!!~
  .Y5Y5Y??7777!!!!!!!!~~~~~~~!?YY?7!!!!!!!!~^
  !YYGPYJ???7777!!!!!!!~~~~~~~~!J5P?7!~!!7!!!:
  JYBBPYJ???77777!!!!!!!!~~~~~~~!?5P5?!!7!!!!^
  .YG&GPYJ??7777?77!!!!!!!~~~~~~~~!?YPBY7!!~!!^
  :G&&G5YJJJ?77????JJJJJJJ???77!!!!~!?P#57!!!~^
  .G&&BGGBGP5YJ?JY5PGBBBGGPP555GPPP5YY5G#PJ7!~!.
.:^^Y#&&&######BBBPYYY5PGGPPPP55PBYYYYY5GP#BJ!!!^
?P77?GB#BBGB#&@&BBP7!7YP5PPPGPYJ?5!!!!!7Y5P#GJ!!^
.?!::^?P##BB##&5!!5P7!7JYYJ?YJ!!!5!!!!!7Y55PG5?!~
 .!: .JGPGBBB57!!~?Y7!!77??JYY?J?!!!!!!?YJY555J!.
 .^::.75J5GG5?!!!!!!??JYYYYYJ?7!~~!!!!7?YJ7?7JY!
  .:^JGGBBPJ7!!!!!!!!7???7!!~~~~!!!!!7JY?~~7Y7.
    ^BBBBGJ?777?JJ?777JJJ?7!!!!!!!!7?YPPJ?YJ^..
    5#B##BGPY??JJ?7!!!7JJ?7!7!!!!75B###PYYYYYJ?:
    5#####&#GPPGG5YJJJJYY?777????Y#&&&&PYYYYYYYJ~
    .G&&&&#&&#BGP5J??JJJ5PY??JYYJYB&&&&#G5YYYYYYY5~
    !#&&##BG5J??77!!!!!?JJ?Y55P5G#&&&###G55YY5555!
     ?&&&#GGPP5YJ?77!!!!JYJY5PGG#&&BGGPG55Y5PP5YY!
     ?#&#BPYJJYJ?7!!!7?J5PPG##&@7GPPP5555YYYYJ^
      ^B&#G5???J?77?JYY5GGB&@@@&B#555PP5YYYYYYYYYJ.
     ~?P&&#BP5PPPPPPGGGG#&&&&&&B5GPP5YYYYYYYYYYYY?.
     YB####&&####&&#####&#BBB#&BGG55YYYYYYYYYYYYYJ.
     P#&####&&&&&&##B#&&&#&GBBGGPYYYYYYYJJJYYYYYJJ7:
    Y#BBGB#BBGGGGGPPPB&#&#&GP5YYP5YYYYYJJJY5555YYJJJ?^
    JGGG5G##BBGGPPPPG#GB@@#G55Y5555YYYYY5555YYYYYYYJYYJ~:
     :5B#@@@&#BGGPPPG#&&&GYYG555555555PP5YYYYYYY5PGGGGGPY?~^
    .?GB#&&@@@@@&BGPGG#BBGPPJP5555PG55PGGYYYYYY5GBBBBGGGGPP5J.
    ^G&&##&&&&@@@@#GG#BGGGGP55PP55BB5YGBG5YYYY5G####BGGPP5555P:
   ~#&&&G#&&#&&&##GP#BBBBGPY5GPY5BB5YPBBPYJ?YGB#####GBGPP55555:
   .B@&&GYG&&G#&B##PY#&BP555GBP5P##P5P#G5YJJPBB###&&BBGPPPP5555:
   ^YJJJ^.~JJ7?JJY?!7J?!!!!?J7!7JJ?77J?7!~~?J7?JJJJJJ?777777777.
   

Hi, I'm Estevão Mascarenhas. I am passionated about science, math and software development.

Here you will find some of my ideas, projects, random thoughts and any other content I feel like sharing. Stay tuned for new posts.

Wanna talk? Feel free to reach out to me at hello@estevao.co.


latest posts